خانه / یادداشت / اجتماعی (صفحه 3)

اجتماعی

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سورهء اعراف)

    سورهء اعراف تعداد آیات ۲۰۶ سورهء مکی جز آیات مدنی ۱۶۳ تا ۱۷۰ بعد از سورهء <<ص>> نازل شده است نام گذاری در این سورهء مبارکه به مناسبت اینکه در آیات (۴۵ تا ۴۸) از گروهی که در روز قیامت در مکانی میان دوزخ و بهشت ( اعراف) ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سورهءانعام)

  سورهء انعام تعداد آیات ۱۶۵ سورهء مکی جز آیات ۲۰،۲۳،۹۱،۹۳،۱۱۴،۱۴۱،و ۱۵۱ تا۱۵۳ بعد از سورهء «حجر» نازل شده است نام گذاری در قسمتهایی از آیات (۱۳۶ تا ۱۴۴) این سورهء مبارکه به مناسبت اینکه عقاید ورسوم و سنّتهای جاهلی را دربارهء احشام (انعام) گاو و گوسفند و بز و ...

ادامه مطلب »

تابلوی متفاوت

به تابلوهایی که کشیده بود نظری انداخت. هر کدام رنگی داشت. هر چند به دلش نمی نشستند، او می خواست زیباترین تابلو را بکشد، رنگ ها را با هم بیامیزد و شاهکاری خلق کند. شاگردانش را صدازد. همه آمدند. گفت: می خواهم تابلوی جدیدی بکشم. یک تابلوی متفاوت! گفتند: خیلی ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سوره مائده)

سوره مائده تعداد آیات ۱۲۰ سورهء مدنی، جز آیهء سوم و سه آیهء نازل شده در حجّه الوداع بعد از سورهء فتح نازل شده است نام گذاری به مناسبت اینکه در این سورهء مبارکه در آیات (۱۱۲-۱۱۵) حواریّون و یاران حضرت عیسی علیه السّلام از حضرتش درخواست می کنند جهت ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سوره نساء)

سورهء نساء تعداد آیات ۱۷۶ سورهء مدنی بعد از سورهء «ممتحنه» نازل شده است نام گذاری به مناسبت اینکه کلمهء «نساء» بیش از هر سورهء دیگر یعنی بیست بار در این سوره به کار رفته است و نیز در بخش های نخستین و پایانی این سورهء مبارکه مسائل و احکامی ...

ادامه مطلب »