خانه / یادداشت (صفحه 3)

یادداشت

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سورهء انفال)

سورهء انفال تعداد آیات ۷۵ سوره مدنی جز آیات مکّی ۳۰ تا ۳۶ بعد از سورهء «بقره» نازل شده نام گذاری به مناسبت اینکه در نخستین آیهء این سورهء مبارکه حکم منابع طبیعی و ثروت های عمومی در طبیعت (انفال) و اینکه از آنِ کیست و چگونه و در چه راهی ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سورهء اعراف)

    سورهء اعراف تعداد آیات ۲۰۶ سورهء مکی جز آیات مدنی ۱۶۳ تا ۱۷۰ بعد از سورهء <<ص>> نازل شده است نام گذاری در این سورهء مبارکه به مناسبت اینکه در آیات (۴۵ تا ۴۸) از گروهی که در روز قیامت در مکانی میان دوزخ و بهشت ( اعراف) ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سورهءانعام)

  سورهء انعام تعداد آیات ۱۶۵ سورهء مکی جز آیات ۲۰،۲۳،۹۱،۹۳،۱۱۴،۱۴۱،و ۱۵۱ تا۱۵۳ بعد از سورهء «حجر» نازل شده است نام گذاری در قسمتهایی از آیات (۱۳۶ تا ۱۴۴) این سورهء مبارکه به مناسبت اینکه عقاید ورسوم و سنّتهای جاهلی را دربارهء احشام (انعام) گاو و گوسفند و بز و ...

ادامه مطلب »

تابلوی متفاوت

به تابلوهایی که کشیده بود نظری انداخت. هر کدام رنگی داشت. هر چند به دلش نمی نشستند، او می خواست زیباترین تابلو را بکشد، رنگ ها را با هم بیامیزد و شاهکاری خلق کند. شاگردانش را صدازد. همه آمدند. گفت: می خواهم تابلوی جدیدی بکشم. یک تابلوی متفاوت! گفتند: خیلی ...

ادامه مطلب »

علت نام گذاری سوره های قرآن و فضائل و خواص آنها (سوره مائده)

سوره مائده تعداد آیات ۱۲۰ سورهء مدنی، جز آیهء سوم و سه آیهء نازل شده در حجّه الوداع بعد از سورهء فتح نازل شده است نام گذاری به مناسبت اینکه در این سورهء مبارکه در آیات (۱۱۲-۱۱۵) حواریّون و یاران حضرت عیسی علیه السّلام از حضرتش درخواست می کنند جهت ...

ادامه مطلب »